E-tip

Updates

E-tip 2024-13: Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA)

Het Kabinet wil een toelatingsstelsel invoeren voor alle uitzendbureaus en alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen (uitleners).
 
Ondernemingen die gebruik maken van ter beschikking gestelde arbeidskrachten (inleners) mogen dat alleen doen van door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) toegelaten uitleners.

Het doel van het wetsvoorstel

Het doel van het toelatingsstelsel is tweeledig. Het Kabinet wil de positie van ter beschikking gestelde arbeidskrachten en in het bijzonder die van arbeidsmigranten verbeteren en het Kabinet wil een gelijk speelveld voor alle in- en uitleners waarborgen.
 

Voor wie geldt de toelatingsplicht

De toelatingsplicht geldt voor uitzendbureaus en ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen zoals gedefinieerd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De toelatingsplicht geldt ook voor ondernemingen die buiten Nederland zijn gevestigd als zij in Nederland arbeidskrachten ter beschikking stellen. De toelatingsplicht geldt niet voor intra-concern in-en uitlening
 

Voorwaarden voor toelating

De uitlener die wil worden toegelaten moet voldoen aan de volgende eisen:

  • ingeschreven staan in het handelsregister of in een gelijkwaardig register als de onderneming buiten Nederland is gevestigd;
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) indienen. Deze voorwaarde geldt niet voor ondernemingen die buiten Nederland zijn gevestigd;
  • een waarborgsom van EUR 100.000 overmaken. Voor uitleners die al geruime tijd arbeidskrachten ter beschikking stellen, is er overgangsrecht van toepassing dat bepaalt onder welke voorwaarden deze waarborgsom niet overgemaakt hoeft te worden; en
  • laten zien dat hij voldoet aan relevante arbeidswetten en fiscale- en socialezekerheidswetten in de sector. Dit doet de uitlener bij de aanvraag en daarna periodiek met een rapport naleving normenkader.

 

Verplichtingen voor inleners

Voor inleners wordt het verboden om arbeidskrachten in te lenen van een niet toegelaten uitlener. De inlener kan via een openbaar register van toegelaten uitleners controleren of de uitlener een geldige toelating heeft.
 
In het geval van doorlening is de inlener óók in overtreding als de werkgever bij wie de arbeidskracht in dienst is, niet is toegelaten.
 
De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. Bij een overtreding kan de Arbeidsinspectie een bestuurlijke boete opleggen. Het maximale bedrag van deze boete is EUR 90.000 per overtreding. Daarnaast krijgt de Arbeidsinspectie de mogelijkheid om de onderneming bij de in-uitlener preventief stil te leggen.
 

Inwerkingtreding wetsvoorstel

De bedoeling is dat de WTTA per 1 januari 2025 in werking treedt. Uitleners moeten voor 1 januari 2026 zijn toegelaten door de Minister van SZW. Als in- en uitleners op 1 januari 2026 niet aan hun verplichtingen voldoen, kunnen zij per die datum een boete opgelegd krijgen.