Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een onzer accountants, belastingadviseurs, juristen, consultants of andere professionals.

Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

Tamek is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van onze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van Tamek leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en / of onderhouden worden door Tamek. Voor de inhoud en toepassing van deze informatie is Tamek niet aansprakelijk.

Het is niet toegestaan iets van deze site of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de Tamek.

Copyright 2021 © Tamek Accountants en Belastingadviseurs B.V., alle rechten voorbehouden.