E-tip

Updates

E-tip 2023-41: Wetsvoorstel verduidelijking ZZP en rechtsvermoeden op basis van een tarief

Verduidelijking van artikel 7:610 BW

Met het wetsvoorstel wordt met name beoogd het ‘in dienst van’-criterium te verduidelijken. Van arbeid verrichten in dienst van een werkgever als bedoeld in het eerste lid is, volgens het nieuwe tweede lid, sprake indien:
a. de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing door de werkgever; of
b. de arbeid of de werknemer organisatorisch zijn ingebed in de organisatie van de werkgever; en
c. de werknemer de arbeid niet voor eigen rekening en risico verricht.
 
In het nieuwe derde en vierde lid komt een wettelijke rangorde van deze ABC-toets en kan bij AMvB verduidelijking van de begrippen en de wegingsfactoren worden gegeven.
Uit de concept-memorie van toelichting volgt dat de zogenoemde C-toets, het ondernemerschap, in beginsel moet worden betrokken in de te beoordelen rechtsverhouding (oftewel intern ondernemerschap). Onder omstandigheden kan ook het ondernemerschap buiten de rechtsbetrekking van belang zijn. Dit wordt de zogenoemde C+ genoemd.
 

Rechtsvermoeden op basis van een tarief van € 32,24

Naast de verduidelijking van ‘gezag’, wordt ook een extra rechtsvermoeden ingevoerd op basis van een tarief. In een nieuw artikel 7:610aa BW is bepaald dat indien tegen een beloning van niet meer dan € 32,24 arbeid wordt verricht, vermoed wordt sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst. Dit bedrag is een optelsom van 120% van het WML maal een factor 1,5 omdat een zzp’er niet alleen maar declarabele uren maakt, maar ook administratie en offertes moet verwerken.
 
Bron: AR-Updates