E-tip

Updates

E-tip 2023-36: Standaard Bedrijfsindeling (SBI-/sectorcode)

Voor de werknemersverzekeringen is het bedrijfsleven verdeeld in sectoren. Uw organisatie is verplicht aangesloten bij één van de sectoren. Bij welke sector dat is, hangt af van de werkzaamheden van uw organisatie. Uitgangspunt is dat werkgevers met dezelfde werkzaamheden bij dezelfde sector zijn aangesloten. Wat is het belang van een juiste sectorindeling?

U moet weten in welke sector uw organisatie zit, omdat dit van invloed kan zijn op de hoogte van de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) die uw organisatie moet betalen. Deze premie bestaat uit een premiecomponent Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een premiecomponent Ziektewet (ZW).
 
Vooral voor kleine en middelgrote werkgevers is de sectorindeling van belang bij het vaststellen van de Whk-premie. Want dan hangt het premiepercentage van deze premie geheel of gedeeltelijk af van de sector waartoe de organisatie behoort. Voor grote werkgevers stelt de Belastingdienst de percentages voor de premiecomponenten WGA en ZW individueel vast.
 
In welke categorie uw onderneming in 2023 valt, hangt af van het gemiddelde premieplichtig loon in 2021. Dit bedraagt volgens het Centraal Planbureau (CPB) € 36.200. In 2023 ligt de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers daardoor bij een loonsom van maximaal € 905.000 (25 × € 36.200). Werkgevers met een premieplichtig loon in 2021 van meer dan € 3.620.000 (100 × € 36.200) vallen dit jaar in de categorie grote werkgever.
 

Als de activiteiten van uw organisatie structureel veranderen moet u om een nieuwe beoordeling vragen

 

Uitgevoerde werkzaamheden

Als een werkgever zich bij de Belastingdienst aanmeldt als startende werkgever, geeft hij aan welke werkzaamheden hij uitvoert. Op basis daarvan beoordeelt de fiscus in welke sector de werkgever valt. Binnen acht weken na aanmelding krijgt hij een beschikking met de code en de naam van de sector waarbij hij is aangesloten. Tegen deze beschikking kan de werkgever bezwaar maken.
 
Zolang hij geen beschikking heeft, houdt hij voor de Whk-premie rekening met het percentage van de sector waarbij hij volgens zichzelf hoort. En zolang de ondernemingsactiviteiten niet structureel veranderen, blijft de werkgever aangesloten bij de vastgestelde sector.
 
Als de activiteiten van uw organisatie structureel veranderen – een voorbeeld hiervan is een organisatie die stopt met produceren en alleen nog als groothandel actief blijft – moet u de Belastingdienst binnen 14 dagen schriftelijk om een nieuwe beoordeling vragen van de sectoraansluiting. U vraagt ook om een nieuwe beoordeling als uw organisatie, naast de huidige activiteiten, structureel andere activiteiten gaat verrichten. U krijgt dan een nieuwe beschikking.
 

Fiscus niet verantwoordelijk voor gebruik sector derden

Derde partijen, bijvoorbeeld pensioenfondsen of partijen bij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), maken soms gebruik van uw sectoraansluiting.
 
Belastingdienst houdt geen rekening met cao of pensioenfonds
De Belastingdienst is daarvoor niet verantwoordelijk. Bij de vaststelling van uw sector, houdt de Belastingdienst ook geen rekening met de cao of het pensioenfonds waaronder uw organisatie valt. De sectoraansluiting hangt af van de werkzaamheden die uw organisatie uitvoert. De Belastingdienst gebruikt de sectoraansluiting enkel voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk.
 

Andere sectoraansluiting

Als de Belastingdienst op uw verzoek een andere sectoraansluiting toekent, gaat de wijziging van de nieuwe sectoraansluiting in per eerstvolgend aangiftetijdvak volgend op uw verzoek. In geval van een maandaangifte is dit dus per de eerste van de volgende maand en in geval van een vierwekenaangifte per de datum van het eerstvolgende aangiftetijdvak. De ingangsdatum staat in de beschikking met de nieuwe sectoraansluiting of in de toelichting op die beschikking. U kunt de (gevolgen van de) gewijzigde sectoraansluiting pas toepassen nadat u van de fiscus de beschikking heeft ontvangen.
 
Zijn er tussen de ingangsdatum van de gewijzigde sectoraansluiting en de afgifte van de beschikking één of meerdere aangiftetijdvakken verstreken, dan dient u over die verstreken aangiftetijdvakken een correctiebericht in. Het is ook mogelijk dat de sectoraansluiting wijzigt op initiatief van de Belastingdienst. Dan gaat de wijziging van de sectoraansluiting in per eerstvolgend aangiftetijdvak volgend op de beschikking die u van de fiscus ontvangt met uw nieuwe sectoraansluiting.
 

Niet met terugwerkende kracht

U kunt de Belastingdienst niet (meer) vragen om uw organisatie met terugwerkende kracht bij een andere sector aan te laten sluiten. Zie hierover het kader hieronder. Te veel betaalde premie krijgt u dus ook niet meer terug. Dat geldt voor de Whk-premie en, als het gaat om de jaren tot 2020, ook voor de sectorpremie voor de Werkloosheidswet (WW).
&nbsp

Wijzigen van sector met terugwerkende kracht sinds 2019 slechts beperkt mogelijk

De voormalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigde per 29 juni 2018 17.00 uur de regels over de sectorindeling. Vanaf die datum was het niet meer mogelijk om de sectorindeling met terugwerkende kracht te wijzigen. De Hoge Raad oordeelde echter op 24 september 2021 (ECLI (verkort): 1239) dat deze maatregel in strijd was met Europese wetgeving. De Belastingdienst paste zijn werkwijze daarom aan voor verzoeken die vóór 20 juni 2019 zijn ingediend. De fiscus maakt onderscheid tussen verzoeken die zijn ingediend:
• Tussen 29 juni 2018, 17.00 uur en 20 juni 2019;
• Vanaf 20 juni 2019.
 

Wijzigen tot maximaal vijf jaar terug na afloop kalenderjaar

Als een werkgever tussen 29 juni 2018, 17.00 uur en 20 juni 2019 een verzoek indiende om de sectorindeling in zijn voordeel te herzien, komt de fiscus hier met terugwerkende kracht aan tegemoet als de werkgever daarvoor in aanmerking komt. Er mag nog niet definitief zijn beslist op het verzoek. Als de werkgever op of na 20 juni 2019 een verzoek indiende om de sectorindeling te herzien, geldt de wijziging niet met terugwerkende kracht als deze in het voordeel van de werkgever zou zijn. De fiscus kan de sectoraansluiting wel met terugwerkende kracht veranderen als uw organisatie door een verkeerde indeling te weinig sectorpremie betaalde én deze onjuiste aansluiting aan uw organisatie is toe te rekenen of haar redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn. Wijzigen kan tot maximaal vijf jaar terug na afloop van het kalenderjaar. Dus in 2023 kan de fiscus u met terugwerkende kracht tot en met 2018 aansluiten bij een andere sector.
 
En werkt u bij een kleine of middelgrote organisatie? Als uw sectoraansluiting dan in de loop van 2023 verandert, verandert uw premiepercentage voor de Whk-premie niet. U krijgt eind 2023 een nieuw premiepercentage Whk voor 2024 dat rekening houdt met de nieuwe sectoraansluiting.
 
Als de werkzaamheden van uw organisatie bij verschillende sectoren horen, sluit de fiscus u aan bij de sector waarbij het merendeel van uw werkzaamheden hoort. Hierbij is het werk waarvoor u het hoogste premieloon betaalt (of naar verwachting gaat betalen) doorslaggevend.
 
Bron: Rendement Online