E-tip

Updates

E-tip 2022-47: De eindafrekening bij einde dienstverband

Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd eindigt, moet binnen 1 maand na beëindiging van de arbeidsovereenkomst de eindafrekening worden opgemaakt.

Bij het opmaken en uitbetalen van de eindafrekening worden in de praktijk nog wel eens zaken over het hoofd gezien of zorgt de uitbetaling van de eindafrekening tot discussie.

  • Nog vaak wordt vergeten dat de werknemer bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, omdat die niet verlengd wordt aanspraak heeft op de transitievergoeding. Bij het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding wordt in de meeste gevallen alleen het brutoloon en 8% vakantietoeslag meegenomen. MAAR ook het gemiddelde van een jaarlijks ook het gemiddelde van een jaarlijks door de medewerker ontvangen prestatie-afhankelijke bonus en/of structurele toeslag(en) dienen te worden meegenomen bij de berekening van de wettelijke transitievergoeding;
  • Bij het bepalen van de waarde van openstaand verlof na einde dienstverband dient ook rekening te worden gehouden met de vakantietoeslag;
  • Het opgebouwde wettelijke verlof vervalt niet automatisch 1,5 jaar na toekenning indien de medewerker daar niet actief over geïnformeerd is door de werkgever en de medewerker niet in de gelegenheid is gesteld dit verlof alsnog op te nemen. Bij de eindafrekening kan een medewerker in dat geval ook op uitbetaling van het wettelijk opgebouwde maar niet genoten verlof aanspraak maken;
  • Indien de medewerker aanspraak maakt op een openstaand verlofsaldo bij einde dienstverband, kan de werkgever dit betwisten met een deugdelijke verlofadministratie, die iedere werkgever dient bij te houden.
  • Indien de werkgever geen deugdelijke verlofregistratie bijhoudt, kan de werkgever hier ook geen beroep op doen en wordt van het door de medewerker opgegeven verlofsaldo uitgegaan.

 
Als een medewerker de hoogte van de eindafrekening betwist en in rechte nabetaling van te weinig bedragen uit hoofde van de eindafrekening gaat vorderen, kan de medewerker ook de wettelijke verhoging van 50% en de wettelijke rente over die bedragen vorderen.
 
Heeft u vragen over de eindafrekening, kunt u hiervoor contact opnemen met de salarisafdeling van Tamek.