E-tip

Updates

E-tip 2022-22: Kabinet werkt aan verplichting tot investeren in duurzame energie

De regering gaat het overstappen op zonne-energie minder vrijblijvend maken om de verduurzaming te versnellen, schrijft minister Jetten (Klimaat en energie) aan de Tweede Kamer. Zo worden bedrijven straks verplicht om te investeren in energiebesparende maatregelen.
 

Het is de bedoeling dat vanaf 2025 bij nieuwe utiliteitsgebouwen – dus alle gebouwen zonder woonbestemming – met een dakoppervlak groter dan 250 m2 het volledige dak verplicht moet worden gebruikt voor de opwek van hernieuwbare energie. ‘Dit moet dan passen naast andere van toepassing zijnde eisen en bovendien technisch, functioneel en economisch haalbaar zijn, wat onder andere betekent dat de installatie kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet en dat de bijkomende kosten ook zorgen voor navenante baten.’ De constructie van de gebouwen moet dan altijd geschikt zijn voor zonnepanelen.

Voor bestaande utiliteitsbouw wil het kabinet in 2024 gemeenten de mogelijkheid gaan geven om hernieuwbare energie op daken niet alleen te kunnen verplichten bij de industriefunctie, maar ook bij utiliteitsbouw. Bovendien kunnen gemeenten dan de plicht opleggen om het dak volledig te benutten voor zonnepanelen bij een oppervlakte van 250 m2 of groter. Energiebesparende maatregelen worden bij utiliteitsbouw bovendien vanaf 2023 verplicht als die binnen vijf jaar worden terugverdiend. Later dit jaar komt Jetten met meer uitgewerkte plannen.

Veel SDE-projecten gaan niet door

De minister schrijft ook over de huidige praktijk, die mede aanleiding is voor de nieuwe maatregelen. In de uitvoering loopt het nog weleens spaak en dat baart Jetten zorgen: ‘Bij de planvorming zijn het vaak de meerkosten en de benodigde organisatiecapaciteit voor zon op dak die een project vroegtijdig doen stranden. Maar ook daarna blijkt dat projecten nog te vaak moeten worden stopgezet. Zorgelijk in dit verband is de hoge mate van vrijval (non-realisatie) bij projecten voor zon op dak, zelfs als ze al een SDE++-beschikking hebben gekregen.’ In 2020 is 3.020 MW aan zonne-energie niet gerealiseerd in de SDE++, waarbij in 97% van de gevallen sprake was van projecten voor zon op dak. ‘Deze vrijval wordt met name veroorzaakt doordat het dak bij nader inzien constructief ongeschikt blijkt te zijn voor toepassing van zon-PV. Vanaf dit jaar is daarom in de SDE++ opgenomen dat bij de aanvraag moet worden aangetoond dat het dak constructief geschikt is of wordt gemaakt voor zon-PV.’

Meerkosten vergoeden

Jetten wil stimuleren dat zonnepanelen ook worden toegepast op daken die constructief niet geschikt zijn. ‘Hierbij kan gedacht worden aan het deels vergoeden van de meerkosten voor constructieve aanpassingen van het dak of de meerkosten voor het toepassen van lichtgewicht zonnepanelen.’ Geld daarvoor moet komen uit het Klimaatfonds. ‘Uit cijfers van de TKI Urban Energy blijkt dat ongeveer 60% van de grote daken draagkrachtproblemen heeft. Het grootste deel hiervan, 45% van het totale aantal grote daken, kan met relatief kleine investeringen alsnog worden benut voor zon-PV.’ Een dergelijke regeling wil het kabinet ook beschikbaar stellen aan projecten die al een SDE-beschikking hebben ontvangen.
 

Bron: site Accoutancyvanmorgen.