E-tip

Updates

E-tip 2022-21: Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (verder te noemen: “de richtlijn”) heeft tot doel de arbeidsvoorwaarden te verbeteren door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen en gelijktijdig te zorgen voor aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

De richtlijn leidt tot een uitbreiding van de verplichtingen zoals opgenomen in artikel 7:655 BW (informatieplicht van de werkgever). In dit artikel is een lijst opgenomen met gegevens die een werkgever aan een werknemer binnen een maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moet verstrekken. Veel gegevens zijn standaard opgenomen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst.

De richtlijn bepaalt verder dat de werknemer een verzoek kan doen voor meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden, indien beschikbaar. Dit is nu al in de Wet flexibel werken opgenomen. Op grond daarvan kan een werknemer zijn werkgever verzoeken om een aanpassing van zijn arbeidsovereenkomst. De richtlijn verplicht de werkgever echter op dat verzoek binnen 1 maand te antwoorden. Voor kleine werkgevers (<25 man personeel) geldt een langere beantwoordingstermijn.

De richtlijn bepaalt verder dat het de werkgever niet is toegestaan de kosten van wettelijk verplichte opleidingen op de werknemer te verhalen, bovendien moet de werknemer de gelegenheid worden geboden de opleiding onder werktijd te kunnen volbrengen.

Daarnaast is het de werkgever, behoudens een rechtvaardigingsgrond, niet toegestaan de werknemer te belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een ander. Dit is het verbod op nevenwerkzaamheden wat in veel arbeidsovereenkomsten is opgenomen. Zie hiervoor ook E-Tip 2022 nr. 7.

De richtlijn maakt verdere een onderscheid tussen arbeidsovereenkomsten op basis van de voorspelbaarheid en onvoorspelbaarheid van de momenten waarop arbeid moet worden verricht. Voor oproepovereenkomsten betekent dit dat de werknemer slechts verplicht kan worden arbeid te verrichten op de dagen en uren die op grond van de richtlijn in de arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen.

De implementatie van de richtlijn moet uiterlijk 1 augustus 2022 hebben plaatsgevonden en heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers. Nieuwe arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan na 1 augustus 2022 moeten voldoen aan de vanaf die datum geldende wet. Werknemers met een bestaande arbeidsovereenkomst kunnen hun werkgever om de ontbrekende informatie verzoeken. Hier moet de werkgever binnen een bepaalde periode op reageren.
 

Het verdient aanbeveling om de huidige model arbeidsovereenkomsten tijdig dat wil zeggen voor 1 augustus 2022 conform de nieuwe wetgeving aan te passen.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze arbeidsjurist Bart Orth (b.orth@tamek.nl).