E-tip

Updates

E-tip 2022-2: Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Onderdeel van het Arbobeleid is het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (verder te noemen: “RI&E”). Iedere werkgever in Nederland met werknemers in dienst is hiertoe verplicht. Een RI&E wordt opgesteld door een preventiemedewerker. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Ondernemingen met meer dan 25 werknemers zijn verplicht om een werknemer aan te wijzen die tevens preventiemedewerker is. In ondernemingen met minder dan 25 werknemers geldt die verplichting niet, in die ondernemingen mag de werkgever zelf de RI&E opstellen.
 
In een RI&E legt de werkgever schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. De RI&E bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Nadat de RI&E is opgesteld en in kaart is gebracht wat de risico’s zijn, wordt er een plan van aanpak opgesteld waarin wordt uiteengezet hoe de risico’s worden opgelost. In de Arbowet is bepaald welke ondernemingen verplicht zijn om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/deskundige, die verplichting geldt niet voor iedere onderneming.
 

Ondernemingen waar een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld, moeten er rekening mee houden dat ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging een instemmingsrecht heeft ten aanzien van Arbobeleidregelingen, dus ook voor wat betreft de RI&E.
 

Een werkgever die geen RI&E heeft, loopt bij een bedrijfsbezoek van de Arbeidsinspectie het risico op een boete die maximaal € 87.000,00 kan bedragen, en die werkgever loopt bij een bedrijfsongeval het risico dat de schade niet wordt gedekt door zijn bedrijfsongevallenverzekering.
&nbsp:

Kortom, voor zover u als werkgever nog geen RI&E heeft, verdient het aanbeveling om die op te stellen. Werkgevers die werknemers hebben die thuiswerken, moeten hun RI&E hierop aanpassen.
 

Wilt u meer informatie over de RI&E, neem dan contact op met onze arbeidsjurist Bart Orth via b.orth@tamek.nl