E-tip

Updates

E-tip 2022-15: (verjaring) vakantiedagen

Iedere werknemer heeft aanspraak op wettelijke vakantiedagen. In de wet is bepaald dat het hierbij gaat om vier keer de wekelijkse arbeidsduur per jaar. Een werknemer die fulltime (40 uur) werkt, heeft jaarlijks recht op vier volledige weken vakantie. Sommige werkgevers en/of cao’s kennen daarnaast aan werknemers ook bovenwettelijke vakantiedagen toe.
 

Voor de wettelijke vakantiedagen geldt een vervaltermijn en een verjaringstermijn. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn.

Wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin de werknemer ze heeft opgebouwd. Vakantiedagen die in 2021 zijn opgebouwd, vervallen dus per 1 juli 2022. In een toepasselijke cao of in een arbeidsovereenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen.
 

De vervaltermijn geldt niet als de werknemer niet in staat was om vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld omdat hij moest (over)werken. Voor die wettelijke vakantiedagen geldt de verjaringstermijn van vijf jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Een werknemer kan de in 2022 opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen tot en met 2027 opnemen.

Informatie- en zorgplicht

De werkgever heeft een informatieplicht om werknemers met enige regelmaat schriftelijk en tijdig te wijzen op het individuele verlofsaldo en de daarvoor geldende verval- en/of verjaringsafspraken. Het gaat dan om de termijn waarbinnen vakantiedagen moeten worden opgenomen én wat de gevolgen zijn als dat niet tijdig gebeurt. Verder dient de werkgever een verlofadministratie bij te houden uiteengezet in wettelijke- en indien van toepassing bovenwettelijke vakantiedagen. Het niet hebben van een goede verlofadministratie komt in beginsel ook voor risico van de werkgever. Als een werknemer stelt dat het door de werkgever genoemde verlofsaldo niet klopt, is de werkgever verplicht om gemotiveerd aan te geven hoe (de berekening van) het verlofsaldo tot stand is gekomen.
 

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Bart Orth