E-tip

Updates

E-tip 2021-42: Hervatten betalen (voorlopige)belastingaanslagen

Eén van de coronasteunmaatregelen is het bijzonder uitstel van betalen van de belastingaanslagen. Vanaf 1 oktober 2021 is deze maatregel komen te vervallen. Dit betekent dat vanaf 1 oktober 2021 alle belastingaanslagen met een dagtekening na 1 oktober 2021 weer voldaan dienen te worden.

Concreet houdt dit in dat de afdrachten loonheffing en omzetbelasting over de maand september/derde kwartaal 2021 uiterlijk 30 oktober 2021 voldaan dienen te zijn.

LET OP: De belastingdienst heeft naar aanleiding van een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met Covid-19 de automatische incasso van de termijnen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting 2021 stop gezet. De automatische incasso wordt niet automatisch hervat. De termijnen moeten echter wel weer worden voldaan. Dit houdt in dat de termijnen die voldaan moeten worden in oktober, november en december door u zelf overgemaakt dienen te worden voor de vervaldatum genoemd op de voorlopige aanslag. Diende de eerste termijn voor de 20ste van de maand te worden voldaan, dan zal de termijn over oktober voor 20 oktober 2021 moeten zijn voldaan, de volgende voor 20 november 2021 en de laatste termijn voor 31 december 2021.

De belastingdienst zal binnenkort aan alle belastingplichtigen die gebruik hebben gemaakt van de regeling van het bijzonder uitstel van betaling een overzicht verstrekken waaruit blijkt welke belastingschulden nog open staan. Vervolgens zal een voorstel worden gedaan voor het aflossen van deze schuld. De algemene regel is dat de schuld in 60 gelijke termijnen kan worden voldaan met als ingangsdatum 1 oktober 2022.

LET OP: voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de betalingsregeling is dat de belastingschulden die openvallen vanaf 1 oktober 2021 tijdig worden voldaan. Ook de termijnen van de voorlopige aanslagen zoals voorgaand benoemd vallen onder deze voorwaarde!

Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming


Wanneer u tot en met 30 september 2021 gebruik gemaakt heeft van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis en is het vanaf 1 oktober 2021 echt niet mogelijk om op tijd uw belastingen te betalen dan kan u onder voorwaarden gebruik maken van de Tijdelijke aanvullende tegemoetkoming. U hoeft dan vanaf 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022 niet te voldoen aan de nieuwe betalingsverplichtingen.

Voorwaarden voor deze regeling zijn:

  • U hebt bijzonder uitstel van betaling aangevraagd en gekregen;
  • Er is sprake van een werkelijk bestaande betalingsproblemen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door de coronacrisis;
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
  • U onderneming moet levensvatbaar zijn;
  • U moet aannemelijk maken dat aan de voorgaande voorwaarden is voldaan. Indien de belastingschuld opgebouwd tijdens de periode van het bijzonder uitstel incl. het bedrag dat is ontstaan na 1 oktober 2021 hoger dan € 20.0000 dan moet u een derde deskundige verklaring meesturen. Is de schuld lager dan
    € 20.000 dan dient een eigen verklaring ingestuurd worden waaruit de aarde van de betalingsproblemen blijken;
  • U blijft op tijd uw aangiften doen.

De tijdelijke aanvullende tegemoetkoming heeft terugwerkende kracht tot 1 oktober 2021 en kan aangevraagd worden tot uiterlijk 31 januari 2022.

Bron: Belastingdienst