Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2019-42: Het belang van melding betalingsonmacht

e-tip 2019-42: Het belang van melding betalingsonmacht

Om verschillende redenen kunnen ondernemers te maken krijgen met (tijdelijke) financiële of cashflow problemen. Als bepaalde belastingschulden niet tijdig kunnen worden voldaan, is het van groot belang dat dit bij de Belastingdienst wordt gemeld. De bedoeling is dat de ontvanger tijdig bekend wordt met het feit dat een belastingplichtige in betalingsproblemen verkeert.

Fiscale bestuurdersaansprakelijkheid

De fiscale bestuurdersaansprakelijkheid is geregeld in artikel 36 Invorderingswet 1990 (IW). Op grond van deze bepaling kunnen bestuurders onder voorwaarden hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de:

* loonbelasting;

* omzetbelasting;

* accijns;

* verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak;

* belastingen in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag;

De bestuurdersaansprakelijkheid is niet beperkt tot Nederlandse vennootschappen, maar geldt ook voor buitenlandse vennootschappen.

Melding betalingsonmacht

De melding betalingsonmacht neemt in de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid een belangrijke rol in. Dit heeft alles te maken met de bewijslast in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. Als de melding betalingsonmacht juist en tijdig is gedaan, ligt de bewijslast dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur bij de ontvanger. Bij niet tijdige of onjuiste melding, wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur verondersteld.

Tegenbewijs is in beginsel niet mogelijk, maar er geldt een uitzondering als de bestuurder aannemelijk maakt dat het niet (tijdig) melden niet aan hem te wijten is. Als de bestuurder erin slaagt aannemelijk te maken dat het tijdig melden niet aan hem ligt, moet nog altijd bewezen worden dat er geen sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Kortom: een dubbele en lastige bewijslast, welke makkelijk voorkomen had kunnen worden door tijdig een melding betalingsonmacht te doen.

Let op: Indien door de inspecteur een naheffingsaanslag is opgelegd, omdat er geen aangifte is gedaan of de ingediende aangifte onjuist is, kan in beginsel niet rechtsgeldig een melding betalingsonmacht worden gedaan. De Belastingdienst neemt in dergelijke situaties het standpunt in dat de eerder ingediende aangifte opzettelijk of grof schuldig onjuist is gedaan.

Wijze en inhoud

De melding betalingsonmacht is niet volledig vormvrij. De melding dient schriftelijk plaats te vinden. Een mondelinge melding betalingsonmacht is per definitie niet rechtsgeldig. De Belastingdienst heeft op zijn website een formulier ter beschikking gesteld, waarmee de betalingsonmacht kan worden gemeld.

De belastingplichtige kan initieel volstaan met de mededeling financieel niet in staat te zijn de belastingschulden te voldoen. De Belastingdienst kan vervolgens verzoeken om nadere informatie. De belastingplichtige is verplicht om deze informatie te verschaffen. Wordt de informatie niet (tijdig) verschaft, dan is de melding alsnog niet rechtsgeldig.

Een melding hoeft niet te worden gedaan als de Belastingdienst op de hoogte is van de betalingsonmacht. Dit is het geval als er verzocht is om uitstel van betaling of als de ontvanger middels een ander schrijven bekend is geworden met de betalingsproblemen van de belastingplichtige. Een melding betalingsonmacht geldt overigens niet als een verzoek om uitstel van betaling of als een betalingsregeling. Hiervoor moet weer een apart verzoek ingediend worden.

Tip: Het is toch altijd verstandig om voor elke termijn telkens een melding te doen, ook al denk je dat de Belastingdienst al op de hoogte is.

Termijn

Doe de melding van betalingsonmacht in ieder geval binnen twee weken na de dag waarop de betaling behoorde te worden gedaan.

Tips

* Kijk altijd goed na voor welke belastingschulden de aansprakelijkstelling geldt en of dit mogelijk is.

* Doe altijd een juiste aangifte, ook als sprake is van (tijdelijke) liquiditeitsproblemen. Meld deze liquiditeitsproblemen tijdig en op de juiste wijze bij de Belastingdienst om eventuele bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen

* Maak gebruik van het formulier melding betalingsonmacht en zorg ervoor dat alle relevante informatie wordt verstrekt voor het doen van een rechtsgeldige melding.

* Onderzoek bij een bestuurdersaansprakelijkheid altijd goed of op enige wijze aan de Belastingdienst melding is gemaakt van de betalingsproblemen en of dit kan worden aangemerkt als melding betalingsonmacht.

Bron: site Nextens